Translate

ประวัติการทำงานด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศ


ปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
งานดูแลระบบเครือข่าย VPN และ MPLS และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
งานจัดทำระบบ Website จำนวน 2 Website ได้แก่ http://www.monitorlink.labour.go.th และ http://www.netreport.labour.go.th ตลอดจนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
*** ปัจจุบันยังคงดูแลระบบดังกล่าวให้หน่วยงานแห่งนี้อยู่แต่ไม่ได้นั่งประจำในหน่วยงานดังกล่าว ***

ปี พ.ศ 2554 - ปี พ.ศ 2557
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดูแลระบบเครือข่าย VPN และ MPLS และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ศูนย์สารสนเทศฯ กรมอาชีวศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ
ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัด รวมทั้ง Website หลักบางส่วนของกรม ระบบ Server ระบบ Switch ระบบ E-Mail และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดูแลระบบความปลอดภัยในระบบสารสนเทศในหน่วยงานดังกล่าว
*** ปัจจุบันยังคงดูแลระบบดังกล่าวให้หน่วยงานแห่งนี้อยู่แต่ไม่ได้นั่งประจำในหน่วยงานดังกล่าว ***


ปี พ.ศ 2557 - ปี พ.ศ 2559
กรมวิชาการเกษตร
ดูแลระบบเครือข่าย VPN และ MPLS และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศให้กรมวิชาการเกษตรส่วนกลาง และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดูแลระบบความปลอดภัยในระบบสารสนเทศในหน่วยงานดังกล่าว

กรมกิจการผู้สูงอายุ
งานติดตั้งระบบ Access Point ภายในสำนักงานกรมส่วนกลาง 

กรมส่งเสริมการเกษตร
ดูแลระบบเครือข่าย VPN และ MPLS และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
งาน MA ระบบ Network ภายใน และงานที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ

กรมชลประทาน
งานติดตั้งระบบ DR Site
งานติดตั้งระบบ Router ในสำนักงานส่วนกลางและสำนักงานสาขา
งานติดตั้งระบบ IP Phone ในสำนักงานส่วนกลางและสำนักงานสาขา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศทั้งหมด จากอาคารสำนักงาน CAT บางรัก ไปยังอาคารคณะเมืองทองธานี

สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
งาน MA ระบบ Network ภายใน และงานที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ

กรมประชาสัมพันธ์
งานติดตั้งระบบ IP Phone ภายในสำนักงานกรมส่วนกลางและสำนักงานส่วนภูมิภาค 
รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.